Lëvizje e Papritur e Pentagonit, Pengon Tranzicion e Pushteteve dhe Kontaktet me Grupin e Biden!

Mesa duket shenjat e para të betejës së Trump filluan të shfaqen, si dhe të prekin terrenin dhe hapësirën politike, ekzekutive.

Grupi ligjor i Trump vazhdon të ketë aktivitet intensiv, edhe pse Gjykata Supreme, apo Gjykata të rajoneve apo shteteve, po përpiqen të mbyllin çështje të pastra të manipulimit të votës. Ndaj dhe një pjesë e këshilltarëve, i kërkojnë Trump-it krijimin e një Këshilli për Kontrollin e Manipulimit Zgjedhor, si dhe auditimin e menjëherëshëm të të gjitha makinerive të votimit dhe numërimit, në të gjithë vendin (në kohë rekord).

Në këtë mënyrë “do të kopsiten” të gjitha faktet, audiovizive dhe elektronike, që vërtetojnë mësë miri vjedhjen dhe manipulimin e zgjedhjeve, si dhe interferencën në zgjedhjet amerikane të shteteve të tjera, ku dhe gjendeshin server-at e sistemit të votimit dhe numërimit të votave të SHBA-ve. Ritheksojmë dhe rikujtojmë se shumica e këtyre shteteve drejtohen nga Guvernatorë të majtë.

Grupi ligjor i Presidentit Trump u takua me gjeneralët e Pentagonit në Shtëpinë e Bardhë, në një takim të gjatë, nga ku më pas u bë i njohur fakti se Pentagoni, ndërpreu kontaktet me grupin e përfaqësuesve të Biden, duke ndërprerë proçedurat për tranzicionin e pushteteve.

E madhe loja e manipulimit, por aspak inteligjente!

Shumë e madhe lufta për të vërtetën dhe Amerikën, por shumë inteligjente!

1 Comment

 1. Gооd dаy! mast.al

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl pеrfесtly lеgitimаtе wаy?
  Wе submit а nеw mеthоd оf sеnding businеss оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype live:feedbackform2019
  WhatsApp – +375259112693

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published.

Previous Story

Trump: "Nuk Dorëzohem, Nuk Tërhiqem!"

Next Story

Krishtlindjet Pasohen me një 6 Janar të Pahasur Kurrë më Parë në SHBA!

Latest from Info